HAK D�N TAR�H�N �LK G�N�NDEN BER� VARDIR

Hak Dinin Tahrif Edilmesi

20. y�zy�lda dinlerin k�keni hakk�nda ciddi ara�t�rmalar yap�lmaya ba�land�. Bu sayede dinlerin evrimi iddialar�n�n hi�bir bilimsel de�eri olmayan, hayal �r�n� senaryolar oldu�u �ok ge�meden ortaya ��kt�. Andrew Lang, Wilhelm Schmidt gibi antropologlar�n �nderli�inde d�nya �zerindeki dinlerin incelenmesi ile ortaya ��kan sonu�lar, dinlerin evrim ge�irmediklerini, aksine zaman zaman tahrif edildiklerini g�sterdi. Schmidt'in �nderli�inde yay�nlanan ve dinlerin k�keni konusunu ele alan Anthropos isimli dergide bu bilgiler �ok ayr�nt�l� olarak incelendi.

�zellikle 1900-1935 y�llar� aras�nda yap�lan �al��malarda dinlerin evrimi iddialar�n�n tamamen yanl�� olduklar�n�n anla��lmas�, bir�ok antropolo�un evrimci fikirlerini terk etmesine yol a�t�. Ancak t�m bu bilimsel ve tarihsel ger�eklere ra�men, baz� radikal ateistler bu ��km�� senaryoyu savunmaya devam ettiler.

Mezopotamya ve M�s�r'da Elde Edilen
Arkeolojik Bulgular

Mezopotamya ovas� tarihsel kaynaklarda "uygarl�klar�n be�i�i" olarak nitelendirilir. Mezopotamya ovas�na �ok da uzakta olmayan bir yerde ise Antik M�s�r medeniyeti bulunmaktad�r.


Resimde, S�merlerin sahte ilahlar�ndan biri olan "�im�ek tanr�s�" g�r�lmektedir. Bu sahte ilahlar, hak olan tek �lah inanc�n�n zaman i�inde insanlar taraf�ndan bozulmas�yla ortaya ��km��t�r.

Bu uygarl�klarla ilgili yap�lan arkeolojik �al��malarda dikkat �eken hususlardan biri, bu topluluklar�n dini inan�lar�na dair elde edilen bulgulard�. Elde edilen yaz�tlarda say�s�z sahte ilahlar�n yapt�klar� i�ler anlat�l�yordu. Daha �ok bulgu ele ge�tik�e ve ara�t�rmac�lar bunlar� ��zmekte daha ba�ar�l� y�ntemler bulduk�a bu uygarl�klar�n inan�lar�yla ilgili baz� detaylar ortaya ��kmaya ba�lad�. Dikkati �eken en �nemli nokta ise bu kavimlerin inand��� bat�l ilahlar�n hepsinin �st�nde tek bir �lah inanc�n�n bulunuyor olmas�yd�. Elde edilen tarihi kay�tlar ve bulgular, tarih boyunca hak dinin var oldu�unu g�stermekteydi. �lerleyen sayfalarda inceleyece�imiz Mezopotamya, M�s�r, Hint, Avrupa medeniyetlerinin yan� s�ra Aztek, �nka, Mayalar gibi Amerika medeniyetlerinin de tek �lah inanc�n� bildiklerini, kendilerine hak dini tebli� eden uyar�c�lar�n geldi�ini g�steren deliller elde edilmi�tir. �ok tanr�l� inanc�n i�inde tek Tanr� inanc�n�n gizli oldu�unu bulan ara�t�rmac�lardan ilki, Oxford �niversitesi'nden Stephan Langdon'du. Langdon, 1931 y�l�nda elde etti�i bulgular� bilim d�nyas�na duyururken, elde etti�i bilgilerin �ok beklenmedik oldu�unu s�yl�yordu, ��nk� bu bulgular�n daha �nceki evrimci a��klamalarla tamamen �eli�mekte oldu�unun fark�ndayd�. Langdon bulgular�n� ��yle a��kl�yordu:

Benim g�r���me g�re insan�n en eski tarihi, tek tanr� inanc�ndan �ok say�da (s�zde) tanr�n�n ve k�t� ruhlar�n varl���n�n inanc�na do�ru �ok �abuk bir bozulmay� g�steriyor.63

Langdon 5 y�l sonra, The Scotsman adl� dergide ise �unlar� yaz�yordu:

. T�m deliller, kesinlikle ba�lang��ta bir "tek Tanr�" inanc�n�n bulundu�unu g�steriyor. Semitik k�kenli halklar�n arkeolojik ve edebi kal�nt�lar� da en eski zamanlarda bile bir "tek Tanr�" inanc�n�n var oldu�unu g�steriyor. Yahudi dininin ve di�er Semitik k�kenli dinlerin, totemistik, putlara dayanan bir k�keni oldu�u teorisinin tamamen ge�ersiz oldu�u bug�n anla��lm�� durumda.64

G�n�m�zde Tell-Esmar olarak isimlendirilen M� 3000 y�l�na ait bir S�mer �ehrinde yap�lan kaz�larda da Langdon'un s�ylediklerini tamamen do�rulayacak bulgular elde edildi. Kaz� �al��malar�n� y�neten Henry Frankfort resmi raporunda ��yle diyordu:

Kaz�lar�m�z, t�m de�erli bulgulara ek olarak Babil dinleri hakk�nda �ok �nemli baz� ger�ekleri daha ortaya ��kard�. Bir sosyal sistem i�inde dinsel de�erlerin nas�l yerle�tirilmi� oldu�una ilk defa �ahit oluyoruz.


S�mer tabletlerinin terc�me edilmesiyle ortaya ��kan ger�ek, Babil inan� sistemi i�indeki �ok say�daki sahte ilah�n, insanlar�n zaman i�erisinde tek bir �lah�n s�fatlar�n� yanl�� yorumlamalar�ndan meydana geldi�idir.

Bir tap�nak ve bu tap�nakta ibadet etmekte olan ki�ilerin evlerinin kal�nt�lar� bulundu. Bu sebeple tek ba��na bir anlam ifade etmeyen bulgular� bir b�t�n olarak de�erlendirebilmekteyiz.

�rne�in, m�h�rlerin �zerindeki resimlerde genel olarak ilahlara yap�lan tap�nmalar resmediliyor. Ancak bu resimlerin t�m�nde bu tap�nakta sadece tek bir Tanr� inanc�n�n oldu�u g�r�lmekte. Bu sebeple, en eski zamandaki S�mer-Akad inan� sistemi i�inde, bu tek �lah'�n de�i�ik s�fatlar�n�n ayr� ilahlar olarak g�r�lmedi�i anla��l�yor.65

Frankfort'un bulgular� �ok �nemli bir ger�e�i g�steriyordu: Bat�l, �ok tanr�l� inan� sisteminin ortaya ��k�� �ekli. Birden �ok ilaha tap�nma sapk�nl���, dinlerin evrimi teorisinin iddia etti�i gibi insanlar�n do�a g��lerini temsil eden baz� k�t� ruhlara tap�nmalar�yla ortaya ��kmam��t�. Bir ve tek olan �lah'�n farkl� s�fatlar� �e�itli insanlar taraf�ndan zaman i�inde de�i�ik yorumlanm��lar ve bir �lah inanc�nda bozulmalar meydana gelmi�ti. Tek bir �lah'�n de�i�ik s�fatlar�, zaman i�inde bir�ok ilah inanc�na d�n��m��t�.


Babil inan� sisteminde Marduk olarak adland�r�lan sahte ilah.

Langdon'un S�mer tabletlerinin terc�melerini yay�nlamas�ndan bir s�re �nce, Friedrich Delitzch isimli ara�t�rmac� da benzer bir ke�ifte bulunmu�tu. Bu ara�t�rmac�, Babil inan� sistemi i�indeki �ok say�daki ilah�n, ger�ekte o d�nemde Marduk olarak adland�r�lan tek bir �lah�n farkl� �zelliklerinden t�redi�ini ortaya ��karm��t�. Yap�lan ara�t�rmalar, Marduk inanc�n�n da hak olan tek �lah inanc�n�n zaman i�inde bozulmas�yla t�redi�ini g�steriyordu.

Marduk olarak adland�r�lan tek �lah'�n �e�itli isimleri vard�. Bunlardan baz�lar� "Ninib", yani "G�� Sahibi", "Nergal" yani "Sava� Tanr�s�", "Bel" yani "Tek �lah", "Nebo" yani "Mesaj Getiren �lah", "Sin" yani "Geceyi Ayd�nlatan", "Shamash" yani "Adalet Tanr�s�", "Addu" yani "Ya�mur Tanr�s�"yd�. Zaman i�inde Marduk'un bu �zellikleri, sanki Marduk'tan ba��ms�z g��lermi� gibi de�i�ik tanr�lara d�n��t�r�lm��t�. Ayn� �ekilde G�ne� tanr�s�, Ay tanr�s� gibi bir�ok bat�l ilahlar hayal g�c�n�n etkisiyle �retilmi�lerdi. G�r�ld��� gibi, hem Marduk inanc� hem de bu sahte ilah�n di�er isimleri, bu inanc�n asl�nda Allah inanc�n�n zaman i�inde baz� insanlar taraf�ndan bozulmas�yla ortaya ��kt���n� g�stermektedir.

Benzer bir bozulman�n izlerini Antik M�s�r'da da g�rmek m�mk�nd�r. Ara�t�rmac�lar Antik M�s�r'�n ba�lang��ta tek Tanr�l� bir inan� sistemine sahip oldu�unu, daha sonra bu tek Tanr�l� inanc�n baz� kimseler taraf�ndan tahrif edilerek G�ne�'e tapan "Sabiilik"e d�n��t���n� bulmu�lard�. Antropolog Le Page Renouf bu konuda �unlar� s�yler:

M�s�r dininin olu�umu, �ok say�da tanr�n�n elenerek tek Tanr�ya d�n��mesiyle olmam��t�. Aksine, M�s�r dininin tek Tanr� inanc�na yak�n oldu�u zamanlar bu uygarl���n �ahit olunan en eski zamanlar�na denk geliyordu. M�s�r dininin son a�amalar� ise t�m M�s�r dininin en �ok bozulmu� hali olmu�tur.66


M�s�r Kral� Akheneton tek Tanr�'ya inand���n� a��klam�� ve t�m putlar� k�rd�rm��t�r. Allah'a olan inanc�n� �u �ekilde dile getirmi�tir: Tanr� uludur, birdir, tektir. Ondan ba�kas� yoktur. Bir tanedir, O'dur her varl��� yaratan. Bir ruhtur Tanr�, g�r�nmeyen bir ruh... Ta ba�lang��ta vard� Tanr�, Tek varl�kt� O. Hi�bir �ey yokken O vard�. Her�eyi O yaratt�... (solda)

Antropologlar�n yapt�klar� ara�t�rmalar, �ok tanr�l� bat�l inan��lar�n tek Tanr�l� tevhid inanc�n� ta��yan dinlerin zaman i�inde tahrif edilmesiyle ortaya ��kt���n� g�stermektedir. Bu da evrimcilerin iddia etti�i gibi dinlerin evrimi diye bir s�recin ya�anmad���n�n a��k delillerindendir.Antropolog Sir Flinders Petrie de, �ok tanr�l� bat�l inan��lar�n tek Tanr�l� tevhid inanc�n� ta��yan dinlerin zaman i�inde tahrif edilmesiyle ortaya ��kt���n� s�ylemektedir. �stelik bu bozulma s�reci, sadece ge�mi�te ya�am�� topluluklarda de�il, g�n�m�zde de g�zlemlenmektedir. Petrie ��yle demektedir:

Eski zamanlardaki dinlerde bir�ok s�n�fta tanr�ya rastlan�r. Ancak g�n�m�zdeki pek �ok k�lt�rde de b�yle bir yakla��m sergilenir. �rne�in bir Hindu, say�lar� gittik�e artmakta olan tanr� ve tanr��alar aras�nda ya�amaktan zevk duyar... Di�erleri ise tanr�lara bile tapmazlar, animistik ruhlara, �eytanlara tap�n�rlar...

E�er ruhlara tapmak tek bir �lah'a tapmaya uzanan bir evrim s�recinin ilk basama�� olsayd�, bu durumda �ok tanr�l�l���n gittik�e tek tanr�l�l��a evrimle�mesinin kan�tlar�n� g�rmemiz gerekirdi... Bunun tam aksine tek g�rebildi�imiz, tek Tanr� inanc�n�n her zaman ilk basamak oldu�udur...

�ok tanr� inanc�n� ilk olu�umuna kadar izleyebildi�imiz her yerde, bunun tek Tanr� inanc�n�n bir �e�itlemesi oldu�unu g�r�yoruz...67

Hindistan'da Bat�l �ok Tanr�l� �nanc�n K�keni

Hint k�lt�r�, Ortado�u k�lt�rleri kadar eski olmasa da, d�nyan�n eski medeniyetlerden birisi say�lmaktad�r.


Bat�l Hindu dini pek �ok sahte ilaha sahiptir. Ancak yap�lan ara�t�rmalarda Hint k�lt�r�n�n erken d�nemlerinde tek bir �lah inanc�n�n hakim oldu�u anla��lm��t�r.

Hindistan'daki bat�l inan��larda tap�lan s�zde ilahlar neredeyse say�s�zd�r. Bu bat�l dinleri inceleyen ara�t�rmac�lardan bir tanesi ise Andrew Lang'dir. Lang, uzun ara�t�rmalar� sonucunda, �ok tanr�l� dinlerin Ortado�u'da ��k�� s�recinin bir benzerinin Hindistan'da da ya�anm�� oldu�unu ortaya koymu�tur.

Edward McCrady de, Hintlilerin Veda isimli kitaplar�n� incelerken, Hint k�lt�r�n�n erken d�nemlerinde tanr�lar�n, tek bir �st�n �lah'�n de�i�ik �zellikleri olarak yorumland�klar�n� yazar.68 Veda kitab�ndaki ilahilerde de, a��k olarak tek Tanr�l� tevhid inan���n�n bozulu�unun izlerini g�rmek m�mk�nd�r. Konuyu inceleyen ara�t�rmac�lardan Max M�ller, ba�lang��ta tek �lah inanc�n�n bulundu�unu kabul etmektedir:

Veda'da tek Tanr� inanc�n�n �ok tanr� inanc�ndan daha �nce oldu�unu g�r�yoruz. �ok uzun bir zaman ge�tikten sonra bile say�s�z tanr�lar aras�nda tek bir sonsuz Tanr� inan���, g��� bir sis gibi sarm�� olan putperest anlay���n aras�ndan, mavi g���n belirivermesi gibi ortaya ��k�yor.69

Bundan da bir kez daha anla��lmaktad�r ki, dinlerin evrimi de�il, hak dine insanlar taraf�ndan birtak�m bat�l inan��lar eklenerek veya baz� emirler ve yasaklar g�z ard� edilerek dini inan�lar�n zaman i�inde bozulmas� s�z konusudur.

Avrupa Tarihinde Dinlerin Tahrif Edilmesi

Tarihi Avrupa toplumlar�n�n inan��lar�nda da benzer bir bozulman�n izini g�rmek m�mk�nd�r. �rne�in Eski Yunan'�n bat�l inan�lar� �zerine ara�t�rmalar yapm�� olan Axel W. Persson, Tarih �ncesi Yunan isimli eserinde ��yle der:

�lk ba�tan beri var olan tek Tanr� inanc�, daha sonra Yunan dinsel mitlerinde g�rd���m�z say�s�z �nemli �nemsiz tanr�sal ki�iliklere d�n��m��t�r. Benim g�r���me g�re bu bir�ok ilah�n varl���, tek ve bir olan bir Tanr�'y� tan�mlayan de�i�ik isimlerin zamanla de�i�ik yorumlanmas�na ba�l�d�r.70


�rne�in Eski Yunan'�n bat�l inan�lar� �zerine ara�t�rmalar yapm�� olan Axel W. Persson, Tarih �ncesi Yunan isimli eserinde;"�lk ba�tan beri var olan tek Tanr� inanc�, daha sonra Yunan dinsel mitlerinde g�rd���m�z say�s�z �nemli �nemsiz tanr�sal ki�iliklere d�n��m��t�r." der.

Ayn� tahrifat�n izlerini �talya'da da takip etmek m�mk�nd�r. Arkeolog Rosenzweig, erken Etr�sk d�nemine rastgelen "Iguvine Tabletleri" �zerinde yapt��� incelemelerde "ilahlar ilk olarak s�fatlar�n, de�i�ik �zellikler olarak yorumlanmas�ndan ortaya ��kmaktad�r" demektedir.71

K�sacas� yakla��k bir y�zy�ld�r ele ge�irilen t�m antropolojik ve arkeolojik bulgular, tarih boyunca toplumlarda �nce tek Tanr� inanc�n�n var oldu�unu, ancak bunun zamanla bozuldu�unu g�stermektedir. Ba�lang��ta her�eyi yoktan var eden, her�eyi g�ren ve bilen, t�m alemlerin sahibi olan Allah'a inanan toplumlar, zamanla Rabbimiz'in s�fatlar�n� ayr� ayr� ilahlar olarak d���nme yan�lg�s�na d��m�� ve birden fazla bat�l ilaha tap�nmaya ba�lam��lard�r. Hak ve ger�ek olan din, bir ve tek ilah olan Allah'a ibadet edilen dindir. �ok tanr�l� dinler ise, Rabbimiz'in Hz. Adem'den beri insanlara vahy etti�i hak dinin insan eliyle bozulmas� sonucunda ortaya ��km��lard�r.

Allah'�n Vahy Etti�i Hak Din

Yery�z�n�n farkl� co�rafyalar�nda ya�ayan veya ya�am�� olan toplumlar�n dini de�erlerine ve k�lt�rlerine bakt���m�zda, �ok fazla ortak inan� i�erdiklerini g�r�r�z. Aralar�nda k�lt�rel bir al��veri� ya�anmas�n�n m�mk�n olmad��� toplumlar�n dinlerinde, melek, cin ve �eytan gibi insanla ayn� boyutta ya�amayan varl�klardan, ahiret inanc�na, insan�n �amurdan yarat�lmas�ndan, yap�lan ibadetlere kadar bir�ok ortak y�n bulunmaktad�r. �rne�in Nuh Tufan� ile ilgili bilgiler, S�mer kay�tlar�ndan Galler inan��lar�na, �in yaz�tlar�ndan antik Litvanya inan��lar�na kadar pek �ok farkl� k�lt�rde bulunmaktad�r.

Bu ger�ek ise, din ahlak�n� bir ve tek olan Y�ce bir �lah'�n, yani alemlerin Rabbi olan Allah'�n vahy etti�ini g�steren delillerden biridir. D�nyan�n d�rt bir yan�ndaki farkl� k�lt�rler, ayn� y�ce makamdan gelen, e�i ve benzeri olmayan tek bir �lah'�n varl���n� haber veren dinlerle e�itilmi�lerdir. Rabbimiz, tarihin her d�neminde se�kin ve �st�n k�ld��� baz� kullar� arac�l���yla, Kendisi'ni insanlara tan�tm�� ve insanlar i�in se�ti�i dini bildirmi�tir. Y�ce Allah'�n son vahyi olan Kuran'da, "her topluluk i�in bir hidayet �nderi oldu�u" (Rad Suresi, 7) haber verilmi�tir. Ba�ka ayetlerde ise, Allah'�n her topluma bir uyar�c� g�nderdi�i �u �ekilde bildirilmektedir:

Kendisi i�in bir uyar�c� olmaks�z�n, Biz hi�bir �lkeyi y�k�ma u�ratm�� de�iliz. Hat�rlatma (yap�lm��t�r); Biz zulmedici de�iliz. (�uara Suresi, 208-209)

Bu m�barek el�iler, toplumlar�na hep bir ve tek olan Allah'a iman ve kulluk etmeleri gerekti�ini ��retmi�ler, iyili�i emredip k�t�l�kten sak�nd�rm��lard�r. �nsanlar� kurtulu�a ula�t�racak olan da Rabbimiz Kat�nda se�kin ve kutlu olan bu el�ilere ve onlar�n miras b�rakt�klar� �lahi kitaplara uymakt�r. Rabbimiz'in alemlere rahmet olarak g�nderdi�i, son peygamber olan Hz. Muhammed (sav) ve �lahi kitaplar�n sonucusu olan ve sonsuza kadar Y�ce Allah'�n korudu�u Kuran-� Kerim de insanl���n en do�ru yol g�stericisidir.

63. Stephen H. Langdon, "Semitic Mytology of All Races", Vol. V, Archaeol. Instit. Amer., 1931, s. xviii
64. Stephen H. Langdon, The Scotsman, 18 Kas�m 1936
65. H. Frankfort, Third Preliminary Report on Excavations at Tell Asmar (Eshnunna): Quoted by P.J. Wiseman in New Discoveries in Babylonia about Genesis, Marshall, Morgan and Scott, sf. 24.
66. P. Le Renouf, "Lectures on the Origin and Growth of Religion" as illustrated by the Religion of Ancient Egypt, Williams and Norgate, London, 1897, s. 90
67. Sir Flinders Petrie, The Religion of Ancient Egypt, Constable, London, 1908, sf. 3-4
68. Edward McCrady, Genesis and Pagaan Cosmogonies, Trans. Vict. Instit. 72 (1940), sf.55
69. Max Muller, History of Sanskrit Literature: Quoted by Samuel Zwemer, sf. 87
70. Axel Persson, The Religion of Greece in Prehistoric Times, University of California Press, 1942, sf. 124
71. Book review, American Journal of Archaeology, 43 (1939): sf. 170-171

 

   
 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."